eg.
Дисциплины:
-Анатомія, фізіологія
-Аудит
-Адвокатура, юриспруденція
-Банківські операції
-Банкрутство, антикризове управління
-Безпека життєдіяльності, охорона праці
-Бюджетна система
-Готельний і ресторанний бізнес
-Гроші та кредит
-Державне регулювання
-Ділова українська мова
-Діловодство, документознавство, риторика
-Екологія
-Економіка підприємства, логістика, контролінг
-Економіка праці, статистика
-Економіка, економічний аналіз
-Економічна теорія
-Етикет, етика, естетика
-Зовнішньо- економічна діяльність
-Iнвестування
-Iнформаційні системи і технології
-Iнше
-Iсторія економічних вчень
-Iсторія України
-Культурологія, релігія
-Макроекономіка
-Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
-Менеджмент, управління персоналом, конфліктологія
-Міжнародна економіка
-Міжнародні відносини
-Мікроекономіка
-Облік, звітність, податки
-Політекономія
-Політологія
-Право
-Психологія, педагогіка
-Розміщення продуктивних сил
-Соціологія
-Стандартизація, сертифікація, якість
-Статистика
-Страхування
-Теорія ймовірності
-Технологія обладнання
-Товарознавство, комерція
-Туризм, рекреація
-Фізична культура, спорт, валеологія, реабілітація
-Філософія
-Фінанси
-Фінанси підприємств
-Ціноутворення
Привет
Пользователь:

Пароль:


Запомнить

[ ]
Навигация
Актуальные новинки
Системы и организации стимулирования труда АО Тинькофф Банк

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ………………………………………………...…………………...…4
1. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА АО «ТИНЬКОФФ БАНК»………………………………………………7
1.1 Характеристика АО и анализ кадрового состава……………...……………7
1.2 Анализ системы стимулирования труда в АО……………………………..17
1.3 Стимулирования труда банковских работников в России и в зарубежных странах…………….31
2. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В АО «ТИНЬКОФФ БАНК»….41
2.1 Укрупненная структура системы стимулирования труда……………..….41
2.2 Разработка блоков системы стимулирования труда……………………....49
2.3 План мероприятий по внедрению усовершенствований……………….…59
3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ…………………………………………………....64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………...….80
Скачать диплом...


Реверсивный инжиниринг червячной косозубой шестерни

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 3
1. СОВРЕМЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ, ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 5
1.1. Ретроспективный анализ понятия «инжиниринг» 5
1.2. Предметная область и функции инжиниринга 7
1.3. Специфика применения современного инжиниринга при решении практических задач 11
1.4. Тенденции развития инжиниринга 19
2. РЕВЕРСИВНЫЙ ИНЖИНИРИНГ И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ПРИБОРОСТРОЕНИИ 24
2.1. Суть и возможности реверс-инжиниринга 24
2.2. Применение технологии реверс-инжиниринга в приборостроении 26
2.3. Преимущества реверсивного инжиниринга 30
3. ЧЕРВЯЧНЫЕ КОСОЗУБЫЕ ПЕРЕДАЧИ В ПРИБОРОСТРОЕНИИ 36
3.1. Червячные косозубые передачи: классификация, применение, геометрия 36
3.2. Производство червячных косозубых передач в приборостроении 41
3.3. Реверсивный инжиниринг червячной косозубой шестерни 47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 59
ПРИЛОЖЕНИЕ 61
(Дипломная работа написана 14 шрифтом одинарным абзацем)
Скачать диплом...


Автоматизация обработки персональных данных граждан, призываемых на военную службу

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..………4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЕМЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ…….…7
1.1 Анализ существующих методик воинского учета (государственная система регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов)…..7
1.2 Выбор технологии проектирования…………………………….…………..16
1.3 Архитектура, информационное обеспечение, структура и функции разрабатываемой информационной системы…..20
2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН, ПРИЗЫВАЕМЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ……………………………...…39
2.1 Назначение, цель создания и требования к информационной системе….39
2.2 Перечень и описание входных, выходных данных и функциональных возможностей проектируемой ИС………….…..44
2.3 Принципы и результаты тестирования программной системы. Экономическая эффективность проекта………………….49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………...…..85
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ….………………………………………….………..87
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….90
Скачать диплом...


3. формування амортизаційної політики підприємства
Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади формування амортизаційної політики підприємства
1.1. Поняття зносу та амортизації основних фондів
1.2. Норми амортизаційних відрахувань
1.3. Амортизаційна політика. Методи нарахування
амортизаційних відрахувань
Розділ 2. Аналіз амортизаційної політики ЗАТ “Керамзит”
2.1. Аналіз стану основних засобів ЗАТ “Керамзит”: склад
основних засобів, структура та зношуваність
2.2. Розрахунок річної суми амортизації ЗАТ “Керамзит”
різними методами
2.2.1. Метод зменшення залишкової вартості
2.2.2. Метод прискореного зменшення залишкової вартості
2.2.3. Кумулятивний метод
2.2.4. Виробничий метод
Розділ 3. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики ЗАТ «Керамзит»
3.1. Визначення впливу амортизації на результати діяльності
3.2. Основні напрямки інтенсифікації відтворення основних
засобів
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

Скачать курсовую...


5. визначення потреби в оборотних коштах підприємства

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи визначення потреби підприємства в оборотних коштах 5
1.1. Склад, структура і кругообіг оборотних коштів 5
1.2. Визначення потреби та нормування оборотних коштів 10
1.3. Показники оборотності оборотних коштів 16
1.4. Напрями прискорення оборотності оборотних коштів 20
Розділ 2. Аналіз використання оборотних коштів ТОВ „Каліпсо” 24
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ „Каліпсо” 24
2.2. Аналіз стану і використання оборотних коштів товариства 32
2.3. Аналіз швидкості обертання оборотних коштів товариства „Каліпсо” 35
Розділ 3. Рекомендації щодо визначення оптимальної потреби та підвищення ефективності використання оборотних коштів ТОВ „Каліпсо” 41
3.1. Методи прискорення оборотності оборотних коштів 41
3.2. Раціоналізація організації і використання виробничих запасів 44
Висновки і пропозиції 49
Список використаної літератури 51

Скачать курсовую...


10. вдосконалення мотивації та оплати праці на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Сутність, функції, основні принципи та теорії мотивації та оплати праці працівників підприємств 5
1.1. Сутність та основні принципи мотивації праці 5
1.2. Основні теорії мотивації та стимулювання праці робітників 11
1.3. Сутність економічної мотивації та різних систем оплати праці 17
Розділ 2. Аналіз системи оплати праці та мотивування персоналу ВАТ «Оранта Січ» 22
2.1 Організаційно характеристика та аналіз основних економічних
показників ВАТ «Оранта Січ» 22
2.2 Аналіз фонду оплати праці страхової компанії 25
2.3 Аналіз системи преміювання та структури і динаміку фонду
оплати праці 29
2.4. Аналіз структури фонду оплати праці ВАТ «Оранта Січ» за
категоріями працюючих. Оцінка заохочувальних та компенсаційних
виплат 31
Розділ 3. Шляхи вдосконалення мотивації та оплати праці персоналу ВАТ «Оранта Січ» 33
3.1. Кар'єрне мотивування 33
3.2. Вдосконалення механізму управління кар'єрою та оплатою праці
на підприємстві 41
Висновки 47
Список використаної літератури 50

Скачать курсовую...


10.1 вдосконалення мотивації та оплати праці на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічний підхід до проблем стимулювання, мотивації і оплати праці на підприємствах України в сучасних ринкових умовах 5
1.1. Зайнятість і оплата праці працівників вітчизняних підприємств на
сучасному етапі розвитку економіки 5
1.2. Мотиваційний потенціал оплати праці 12
1.3. Основні напрями регулювання зайнятості та заробітної плати на
сучасному етапі економічного розвитку 14
Розділ 2. Аналіз економіко-господарської діяльності СТОВ «Благовіщенка» 21
2.1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Благовіщенка» 21
2.2. Аналіз та оцінка показників продуктивності праці 24
2.3. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці 30
2.4. Аналіз факторів, які впливають на відхилення у фонді заробітної
плати 32
Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи мотивації та оплати праці СТОВ «Благовіщенка» 37
3.1. Напрямки оптимізації оплати праці на підприємстві 37
3.2. Формування мотиваційного механізму на СТОВ «Благовіщенка» 43
Висновки 47
Список використаної літератури 51

Скачать курсовую...


11. сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві

Вступ 3
Розділ 1. Форми і системи оплати праці на підприємствах в сучасних ринкових умовах 5
1.1. Сутність оплати праці як економічної категорії 5
1.2. Принципи організації і функції заробітної плати 9
1.3. Форми і системи оплати праці, які використовуються на вітчизняних
підприємствах 14
Розділ 2. Аналіз оплати праці на ВАТ «ЗМК» 24
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників 24
2.2. Аналіз впливу діючих систем оплати праці на економічні показники
діяльності виробничих цехів підприємства 26
2.3. Аналіз використання фонду оплати праці 32
2.4. Аналіз динаміки заробітної плати та її впливу на продуктивність праці 39
Розділ 3. Напрями оптимізації використання фонду оплати праці ВАТ «ЗМК» 44
3.1. Заходи щодо поліпшення використання фонду оплати праці 44
3.2. Визначення економічної ефективності пропонованих заходів 47
Висновки і пропозиції 54
Список використаних джерел 57

Скачать курсовую...


12. вдосконалення процесу стимулювання праці на підприємстві

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Нова організація заробітної плати, як головний фактор зростання її стимулюючої ролі 5
1.1. Проблеми організації заробітної плати та напрямки її вирішення в
умовах реформування економіки 5
1.2. Вплив сучасних особливостей господарювання на зміст заробітної
плати та вартості робочої сили 8
1.3. Оновлення елементів організації оплати праці на підприємстві в
сучасних умовах 11
1.3.1. Державне регулювання заробітної плати 11
1.3.2. Тарифно-договірне регулювання 13
1.3.3. Тарифна система як засіб диференціації заробітної плати 14
Розділ 2. Аналіз основних економічних показників та фонду заробітної плати ВАТ „Запорізький хлібзавод №1” 17
2.1. Аналіз основних техніко-економічних підприємства 17
2.2. Аналіз виконання плану і динаміки витрат на оплату праці 18
2.3. Аналіз складу витрат на оплату праці 22
2.4. Аналіз джерел фінансування витрат на оплату праці 24
2.5. Аналіз впливу факторів на розміри фонду основної заробітної
плати по підприємству 28
Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення процесу стимулювання і оплати праці ВАТ „Запорізький хлібзавод № 1” 34
Висновки 36
Список використаної літератури 39

Скачать курсовую...


25. шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах ринку

Зміст
Вступ 3
Розділ 1. Основні економічні показники ефективності діяльності підприємства в сучасних ринкових умовах 5
1.1. Економічна сутність прибутку, прибуток як економічно
позитивний підсумок виробничо-фінансової діяльності підприємства в
умовах ринку 5
1.2. Оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища та його вплив на
ефективну роботу підприємства 13
1.3. Показники рентабельності: сутність, оцінка, вплив на економічну
ефективність діяльності сучасного підприємства 16
Розділ 2. Фінансово-економічний аналіз діяльності ВАТ „Веселка” 20
2.1. Техніко-економічна характеристика діяльності ВАТ „Веселка” 20
2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності товариства 21
2.3. Аналіз та оцінка показників рентабельності ВАТ „Веселка” 26
2.4. Аналіз і оцінка ефективності використання та розподілу прибутку 28
2.5. Дослідження зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають
на ефективність діяльності товариства 32
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності діяльності ВАТ „Веселка” в сучасних ринкових умовах 35
3.1. Стратегічний план розвитку товариства 35
3.2. Обґрунтування економічної ефективності запропонованих заходів 40
Висновки 43
Список використаних джерел 45

Скачать курсовую...


аналіз підприємницької діяльності в. 12

Зміст
Задача 12……………………………………………………………………….. 3
Задача 32……………………………………………………………………….. 6
Задача 61……………………………………………………………………….. 8
Задача 91……………………………………………………………………….. 10
Задача 121……………………………………………………………………… 12
Список використаної літератури…………………………………………….. 14

Задача 12

Встановити залежність між показниками таблиці та розрахувати вплив факторів на зміну фонду оплати праці способом ланцюгових підстановок, відносних та абсолютних різниць наступних факторів: середньооблікової чисельності робітників та їх середньої заробітної плати. За проведеними розрахунками скласти баланс факторів у відсотках та абсолютних сумах. Проаналізувати отримані результати зробити необхідні висновки.

Задача 32

Дати оцінку якості реалізованої продукції, вказати можливі причини випуску продукції низької якості. Визначити вплив змін у якості продукції на прибуток підприємства, якщо розмір прибутку на одну гривню реалізації у звітному році становить 35 коп., а в минулому – 30 коп.
За звітний період підприємство одержало 22 рекламації на суму 13 тис. грн. на реалізовану продукцію, яка не відповідала якості. В минулому році надійшло 27 рекламацій на суму 15 тис. грн. Обсяг реалізованої продукції у звітному році становив 9 млн. грн., в минулому – 7 млн. грн.

Задача 61

Вказати причини розбіжностей між темпами підвищення річного виробітку одного працюючого та річного виробітку одного робітника. Визначити за рахунок чого темпи зростання добового виробітку робітника вище його годинного виробітку. Обчислити резерви підвищення річної продуктивності праці робітника у відсотках і гривнях.

Задача 91

Розрахувати узагальнені показники ефективності використання матеріальних ресурсів. Обчислити вплив факторів на зміну обсягу випуску продукції. Визначити резерви зростання обсягу продукції.

Задача 121

Розрахувати показники рентабельності власного капіталу, активів та реалізованої продукції. Проаналізувати їх динаміку. Зробити висновки.

Скачать контрольную...


аналіз підприємницької діяльності в. 19

Зміст
Завдання № 19……………………………………………………………….. 3
Завдання № 39……………………………………………………………….. 5
Завдання № 68……………………………………………………………….. 7
Завдання № 98……………………………………………………………….. 11
Завдання № 128……………………………………………………………… 14
Список використаної літератури…………………………………………… 16
Зміст

Завдання № 19

Розрахувати середньорічну вартість виробничого обладнання за звітний та минулий періоди за даними наступної таблиці. Зробити висновки.

Завдання № 39

Розрахувати вплив зміни кількості виробів та середньої вартості одного виробу на відхилення фактичного обсягу товарної продукції від базового. Проаналізувати вплив структурних зрушень на темпи зростання випуску продукції.

Завдання № 68

Темпи зростання обсягу продукції у вартісному вимірі становили 101,6%; у трудовому вимірнику 102,4%. Чисельність робітників підприємства за минулий рік склала 615 чол., за звітний – 610 чол.
Проаналізувати забезпеченість підприємства робочою силою. Вказати за рахунок чого прискорилися темпи зростання обсягу випуску продукції. Оцінити чи забезпечене підприємство робочою силою відповідно до зміни структури продукції по трудомісткості.

Завдання № 98

Дати оцінку собівартості фактично реалізованої продукції за статтями витрат. Вказати можливі причини відхилення від прогнозу.

Завдання № 128

За даними таблиці проаналізувати зміну складу та структуру власного капіталу. Охарактеризувати зміну суми статутного капіталу по підприємству. Проаналізувати резервну суму капіталу та зміну нерозподіленого прибутку та зробити висновки.

Скачать контрольную...


аудит в. 1

Зміст
1. Поняття про робочі папери аудитора та їх види 3
2. Аудит першого розділу активу балансу 9
3. Розгляньте ситуацію. Визначте невідповідність чинному законодавству та сформулюйте суть невідповідності. Аудитор провів аудит фінансової звітності підприємства, де керівником є його дружина. 11
4. Складіть програму аудиту на перевірку дебіторської заборгованості 13
Список використаної літератури 20

Скачать контрольную...


аудит в. 3

ЗМІСТ
1. СУТЬ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ 3
2. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ 5
3. СИТУАЦІЯ 7
4. ПРОГРАМА АУДИТУ НА ПЕРЕВІРКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 8
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 10

Скачать контрольную...


аудит в. 5

Зміст
1. Сертифікація аудиторів 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 210 і представите його структурно-логічну схему 6
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 7
4. Складіть програму аудиту на перевірку Балансу 12
Список використаної літератури 15

Скачать контрольную...


аудит в. 6

Зміст
1. Відповідальність аудиторів 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 220 і представити
його структурно-логічну схему 5
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір
на проведення аудиту 6
4. Складіть анкету на систему бухгалтерського обліку 12
Список використаної літератури 13

Скачать контрольную...


аудит в. 7

Зміст
1. Порядок здійснення реєстрації суб’єктів аудиту 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 230 і представите його структурно-логічну схему 6
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 7
4. Складіть анкету на середовище контролю 12
Список використаної літератури 17

Скачать контрольную...


аудит в. 9

Зміст
1. Предмет аудиту 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 250 і представите його структурно-логічну схему 6
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 7
4. Складіть блок-схеми по операціях з надходження готової продукції з виробництва 12
Список використаної літератури 13

Скачать контрольную...


аудит в. 10

Зміст
1. Методичні прийоми аудиту 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 260 і представите його структурно-логічну схему 6
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 7
4. Складіть блок-схему по операціях відпуску виробничих запасів 12
Список використаної літератури 13

Скачать контрольную...


аудит в. 11

Зміст
1. Порядок укладання і зміст договору на проведення аудиту 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 300 і представите
його структурно-логічну схему 7
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і
договір на проведення аудиту 8
4. Складіть блок-схему по операціях надходження готівки в касу підприємства 13
Список використаної літератури 14

Скачать контрольную...


аудит в. 12

Зміст
1. Способи документування результатів вивчення системи внутрішнього контролю у замовника 3
2. Характеристика прийомів документального аудиту 6
3. Чи порушує аудитор норми законодавства і які, якщо в аудиторському висновку він зазначив, що аудит проведено відповідно до МСА та національних нормативів аудиту. 8
4. Складіть негативний аудиторський висновок 9
Список використаної літератури 10

Скачать контрольную...


аудит в. 14

Зміст
1. Суть необхідність та порядок планування аудиту 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 400 і представите його структурно-логічну схему 5
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 6
4. Складіть блок-схему на операцію «Видана заробітна плата» 14
Список використаної літератури 15

Скачать контрольную...


аудит в. 15

Зміст
1. Зміст договору на проведення аудиту 3
2. Історія становлення аудиту у світі 7
3. Визначте, в якому із перелічених випадків слід проводити обов’язковий аудит: довірче товариство «Дельта», державне підприємство «Колос», ЗАТ «Кедр», страхова компанія «НАСК». 12
4. Складіть позитивний аудиторський висновок 13
Список використаної літератури 15

Скачать контрольную...


аудит в. 16

Зміст
1. Суттєвість в аудиті 3
2. Аудит зобов’язань 6
3. Назвіть причини, за яких аудитор відмовляється
від висловлення своєї думки 10
4. Складіть анкету на систему бухгалтерського обліку 11
Список використаної літератури 14

Скачать контрольную...


аудит в. 19

Зміст
1. Характеристика процедур контролю 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 501 і представите його структурно-логічну схему 9
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 10
4. Скласти блок-схему по операціях «Одержані кошти з поточного рахунку» 15
Список використаної літератури 16

Скачать контрольную...


аудит в. 22

Зміст
1. Порядок складання і подання аудиторських висновків 3
2. Аудиторські докази та їх види 7
3. Вкажіть, який висновок сформулює аудитор за таких умов. Підприємству, яке перевіряється пред’явлено судовий позов у звязку з порушеннями умов договору. Сума на момент аудиту встановлена 9
4. Складіть анкету на середовище контролю 10
Список використаної літератури 11

Скачать контрольную...


аудит в. 23

Зміст
1. Методика аналізу банкрутства підприємства 3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 545 і представите його структурно-логічну схему 9
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір на проведення аудиту 10
4. Скласти план і програму аудиторської перевірки підприємства, де Ви працюєте 15
Список використаної літератури 18

Скачать контрольную...


аудит в. 25

Зміст
1. Суть аудиторської діяльності та характеристика її складових 3
2. Аудит активу балансу 7
3. Чи порушує аудитор норми законодавства і які, якщо він погодився
на пропозицію замовника не відображати усі виявлені недоліки і порушення у аудиторському висновку, оскільки йому за це буде підвищена плата 16
4. Складіть Договір на проведення аудиту 17
Список використаної літератури 20

Скачать контрольную...


банківські операції в. 7

Зміст
1. Основні умови видачі банкам ліцензії та письмових дозволів на здійснення банківських операцій 3
2. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті 7
3. Задача 16
Список використаної літератури 18

Скачать контрольную...


бюджетна система в. 7

Зміст
Теоретичні питання
7. Структура бюджетної системи України та характеристика її ланок 3
37. Надходження від штрафів та фінансових санкцій. Інші неподаткові надходження 11
67. Склад видатків на освіту 13
Практичні завдання
Завдання 7 20
Завдання 27 24
Список використаної літератури 25

Скачать контрольную...


Бюджетний менеджмент в. 7

Зміст
7. Дайте визначення поняття „бюджетного дефіциту”, вкажіть його причини, наслідки, межі та джерела покриття 3
37. Розкрийте зміст кошторису, його структуру. Види кошторисів, планування видатків за окремими статтями кошторису 9
67. Охарактеризуйте облік грошових коштів, перерахова¬них розпорядникам коштів у фінансових органах 21
Задача 7 26
Список використаної літератури 28

Задача 7
Розрахуйте окремі статті видатків за КЕКВ на утримання обласної лікарні, якщо:
Видатки Показник, грн
1. Кількість ліжок на початок року 920
2. У плановому році з 1 червня передбачається введення додаткових ліжок 40
3. Функціонування одного ліжка в рік (в днях) 320
4.Середні норми видатків на поточне утримання 1 ліжко-дня:
на харчування, грн.2,96
на медикаменти, грн.2,06
5.Господарські витрати на рік утримання 1 ліжка, грн.
код 1150 444
код 1160 544
6. Розрахункові норми для придбання обладнання на 1 ліжко на рік 265
7. Утримання одного автомобіля, грн. в місяць 780
кількість автомобілів 2

Скачать контрольную...


Бюджетний менеджмент в. 11 задача

Задача 11
За даними таблиці необхідно визначити річні витрати ЗОШ за кодом 1110 (для адміністративного персоналу)
Посада Кількість посад, умови відкриття Тарифний розряд
Директор школи 1 посада 15
Заступник директора з
навчальної роботи, навчально-виховної роботи, виховної роботи при наявності 8-10 класів — 0,5 посади; 11-24 класів — 1 посада;
25-37 класів — 1,5 посади; 38 і більше класів — 2 посади 13
Заступник директора з
господарської роботи понад 600 учнів — 1 посада 13
Завідуючий господарством від 100 до 600 учнів — 1 посада 12
Керівник гуртка 5-15 класів — 0,5 посади; 16-30 класів — 1 посада; 31 і більше — 1,5 посади 5
Секретар-друкарка 10 і більше класів — 1 посада 1
Бібліотекар до 37 класів — 0,5 посади; від 38 і більше класів — 1 посада 9
Кількість класів ЗОШ - 29, загальна кількість учнів - 741.

Скачать контрольную...


бюджетний менеджмент в. 13

Зміст
Вступ 3
1. Обґрунтуйте роль органів виконавчої влади в управлінні бюджетною системою – Кабінет Міністрів України, державні адміністрації, виконавчі комітети 4
2. Розкрийте зміст податкового менеджменту та його правове регулювання 10
3. Визначення результатів виконання бюджету. Річні заключення рахунків поточного обліку виконання бюджету, підготовча робота. Рахунки, призначені для відбиття результатів виконання бюджету 12
Висновки 14
Список використаних джерел 16

Скачать контрольную...